موسسه فرهنگی آموزشی هفت آسمان پرسش Haft Aseman Porsesh High School

آموزش استفاده از کپسول خاموش کردن حریق

کافه کتاب - آبان ماه 98

روز دانش آموز98

درس پیام های آسمانی - آبان ماه 98

هفته کتاب - آبان ماه 98

درس علوم و آزمایشگاه - آبان ماه 98

درس نجوم - آبان ماه 98

درس مهارت های خانه - آبان ماه 98