موسسه فرهنگی آموزشی هفت آسمان پرسش Haft Aseman Porsesh High School

درس آمادگی دفاعی - مهرماه 98

درس مهارت های خانه - مهرماه 98

درس پرورشی - مهرماه 98

درس تفکر و پژوهش - مهرماه 98

درس اجتماعی - مهرماه 98

درس هنر و خلاقیت - مهرماه 98

درس اصفهان شناسی - مهرماه 98

درس ریاضی - مهرماه 98

درس علوم و آزمایشگاه - مهرماه 98